fasaderstvo fama logo o nas storitve eko sklad reference kontakt povpraševanje


 EKO SKLAD                                                                           

 

 

 

 

1. UVOD

Eko sklad poteka od začetka leta do porabe nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe za:

 • enostanovanjske stavbe: največ 200 m2 po 12 eur/m2 toplotno izolacijske fasade, skupaj 2.400 €
 • večstanovanjske stavbe: največ 150 m2 na stanovanje po 12 eur/m2 toplotno izolacijske fasade, skupaj 1.800 € 

 

 

2. Minimalna debelina izolacije za pridobitev nepovratnih sredstev 

 

Sanacija obstoječih(starih) objektov                                         

EPS-F stiropor:
EPS-F beli- minimalno 16 cm
EPS-F grafitni - minimalno 13 cm

 

Kamena volna:
Plošče iz kamene volne minimalno - 14 cm

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. POSTOPEK

1. Vložitev vloge (vlogo dobite tudi pri nas)
2. Obravnava vloge
3. Poziv na dopolnitev nepopolne vloge
4. Odločba in pogodba za popolne vloge
5. Vračilo podpisane pogodbe v roku 15 dni
6. Predložitev zaključne dokumentacije (dobite pri nas)
7. Nakazilo nepovratnih sredstev.

Ostale priloge:

 • v primeru, da vlagatelj ni lastnik oziroma je lastnikov več, je treba vlogi priložiti tudi izpolnjen obrazec »Soglasje lastnika oziroma solastnika« nepremičnine
 • veljavni predračun izvajalca za nakup in vgradnjo opreme, ki se glasi na vlagatelja
 • fotografije starega stanja (stanja pred izvedbo naložbe) posnete pred oddajo vloge
 • fotografija stavbe z vidno hišno številko ter kopija gradbenega dovoljenja
 • predložitev dokazila o toplotno prevodnosti vgrajenega izolacijskega materiala. Zadošča izjava o skladnosti. Fasadni sistem mora biti proizveden v skladu z normativi in standardi Eko sklada.

 

 

4. Pojasnila

Rok in način prijave

pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Eko sklad bo najpozneje v roku 90. dni po prejetju popolne vloge odločil z odločbo.

Rok za zaključek naložbe je šest(6) mesecev od dneva sklenitve pogodbe sicer pravica do te spodbude preneha.

 

Zaključna dokumentacija

Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvrši na podlagi:

 • originalne Izjave o zaključku naložbe na obrazcu, podpisane s strani vlagatelja ter podpisane in žigosane s strani izvajalca,
 • računa za vse izvedene ukrepe z natančno specifikacijo izvedenih del. Datum izdaje računa se šteje za zaključek izvedene naložbe,
 • dokazila o plačilu celotnega računa (fotokopije plačane položnice ali potrdila spletne banke o opravljeni transakciji),
 • fotografije izvedene naložbe (pred, med, po izvedbi).


 
facebookgoogle plus